افزایش همکاریهای فدراسیون ورزشهای همگانی و سازمان گردشگری

همکاری های انجمن ورزش در طبیعت فدراسیون ورزش های همگانی و سازمان گردشگری افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فدراسیون ورزش های همگانی در نشست مشترک سرپرست انجمن ورزش در طبیعت فدراسیون ورزش های همگانی با مدیر کل دفتر همکاری و توافق های ملی گردشگری؛ مقرر شد از ظرفیت های موجود در انجمن ورزش در طبیعت و سازمان گردشگری در راستای توسعه فعالیت ورزش در طبیعت استفاده حداکثری شود.

همچنین مقرر شد کارگروه مشترکی با حضور مسئولین ورزش در طبیعت و خبرگان حوزه های ورزش در طبیعت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت در راستای هم افزایی و هماهنگی هر چه بیشتر تشکیل شود.

این نشست صبح امروز با حضور حمید نعمتیان سرپرست انجمن ورزش در طبیعت،  اژدری مدیر کل دفتر همکاری و توافق های ملی گردشگری، آذرباش رئیس گروه تدوین روش ها و فرایندهای عملیاتی گردشگری نوین، فاضلی مسئول حوزه طبیعت گردی و حسن بیگی مسئول گردشگری ورزشی سازمان گردشگری برگزار شد.

https://www.iribnews.ir/00BX9X

مطالب مرتبط