انجام عملیات ورزشی پاک ورزی پویش نذر ورزشی در شهرستان درفول و استان قم

در روز جمعه مورخ ۱۴ و ۱۵ شهریور ماه

عملیات ورزشی پاک ورزی پویش نذر ورزشی در شهرستان دزفول و استان قم انجام شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، عملیات ورزشی  پاک ورزی پویش  نذر ورزشی در شهرستان دزفول و استان قم انجام شد.

به همت مسئولین هیاتهای ورزشهای همگانی و نمایندگان متناظر انجمن ورزش در طبیعت شهرستان دزفول و استان قم پیرو جدول اعلام برنامه  ده روز اول  پویش نذر ورزشی انجمن ورزش در طبیعت فدراسیون ورزشهای همگانی در روز جمعه  مورخ ۱۴ و ۱۵  شهریور ماه عملیات ورزشی پاک ورزی در دزفول و قم به مساحت ۱۰ کیلومتر  انجام شد.

مطالب مرتبط