برنامه زنده ایران فعال با حضور حمید نعمتیان رئیس انجمن ورزش در طبیعت

برنامه ایران فعال با رویکرد سلامت اجتماعی بصورت زنده از شبکه سلامت پخش میگردد. مهمان این برنامه حمید نعمتیان رئیس انجمن ورزش در طبیعت کشور می باشد که به اقدامات این انجمن در دوران کرونا پرداخته شده است.

مطالب مرتبط