برگزاری جلسه جمع بندی کمیته های زیرمجموعه انجمن ورزش در طبیعت

جلسه جمع بندی پیشنهادات کمیته های زیرمجموعه انجمن ورزش در طبیعت جهت طرح موضوع در کمیته فنی فدراسیون ورزشهای همگانی با حضور خانم عاطفه انسان سرپرست محترم کمیته فنی و آقای دکتر نوید آرازشی سرپرست محترم سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی آقای حمید نعمتیان سرپرست محترم انجمن ورزش در طبیعت و خانم زهرا فاطمی نایب رئیس محترم این انجمن در تاریخ سه شنبه ۲۷ آبان۹۹ برگزار گردید‌.
۱۰ کمیته زیر مجموعه انجمن ورزش در طبیعت به شرح زیر است:

۱- جنگلنوردی

۲- هوگام

۳- ورزش و بازی در کویر

۴-ورزش و بازی در کوه

۵- ورزش و بازی در برف

۶- ورزش و بازی در ساحل

۷- آبنوردی

۸- بقا در طبیعت

۹- امداد و نجات

۱۰- پاکورزی

مطالب مرتبط