برگزاری جلسه هم اندیشی انجمن ورزش در طبیعت

جلسه مورخ ۹۹/۸/۱۷ انجمن ورزش در طبیعت با حضور جناب آقای دکتر آرازشی سرپرست سازمان ورزشهای تفریحی و رقابتی، جناب آقای حمید نعمتیان سرپرست انجمن ورزش در طبیعت، سرکار خانم زهرا سادات فاطمی سرپرست نائب رئیسی انجمن ورزش در طبیعت و جناب آقای کاملی سرپرست دبیر انجمن ورزش در طبیعت برگزار گردید.

مطالب مرتبط