همکاری انجمن ورزش درطبیعت فدراسیون ورزشهای همگانی با جمعیت حامیان زمین

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش در طبیعت’
جلسه ای با موضوع همکاری با حضور “حمید نعمتیان ” سرپرست انجمن ورزش در طبیعت سازمان ورزشهای تفریحی و رقابتی فدراسیون ورزشهای همگانی و ” سعید طهماسبیان ” و ” مریم وثوقی فر ” رئیس و نایب رئیس جمعیت حامیان زمین برگزار گردید که در این جلسه حمید نعمتیان ضمن اشاره به ظرفیتهای موجود در انجمن ورزش در طبیعت به وظیفه ذاتی انسانها در حمایت از محیط زیست اشاره نمود. سپس سعید طهماسبیان گزارش عملکردی از فعالیتهای جمعیت حامیان زمین ارائه نمود و مریم وثوقی فر درخصوص اهمیت موضوع رسیدگی به تالابهایی در سطح کشور که نیازمند توجه می باشند توضیحاتی را بیان نمود.
در ادامه حمید نعمتیان افزود” نیروها و نمایندگان متناظر انجمن ورزش در طبیعت در سراسر کشور، آمادگی هرگونه همکاری با جمعیت حامیان زمین را در جهت حمایت از محیط زیست و طبیعت را دارا می باشد. و در پایان مقرر گردید در این خصوص اقداماتی مبنی بر همکاری دو جانبه انجام پذیرد.

مطالب مرتبط