دسته: هوگام

برگزاری جلسه جمع بندی کمیته های زیرمجموعه انجمن ورزش در طبیعت

جلسه جمع بندی پیشنهادات کمیته های زیرمجموعه انجمن ورزش در طبیعت جهت طرح موضوع در کمیته فنی فدراسیون ورزشهای همگانی با حضور خانم عاطفه انسان سرپرست محترم کمیته فنی و آقای دکتر نوید آرازشی...

هوگام – درجات ( سطح بندی )

#فدراسیون_ورزشهای_همگانی #انجمن_ورزش_در_طبیعت #ورزش_در_طبیعت #ورزشهای_طبیعت_محور #ورزش_برای_همه #هیات_ورزشهای_همگانی_تهران #آماده_باش #دیابت #کرونا #کورونا #ایران_فعال #پیشگیری @isfaf.ir @afshinmollaie @rezashajie @drmohsenbagherian @navid_arazeshi @carso.isfaf @heyat_hamegani_tehran @nahidjabari64 @hamidnematiyan @borna.news @pouyapov @sazmanvarzesh @zahra.par85 @paardise_va @alighahremani382 @morabi41657 @fivib94 @HamedTirdad @hogam.ir @sarshar319 @baghadartabiat