اجرای موفقیت آمیز پروتکل ورزش در طبیعت

انجمن ورزشهای طبیعی فدراسیون ورزشهای همگانی با همکاری انجمن پیلاتس، کمیته کتل بل و کمیته تمرینات معلق هیات ورزشهای همگانی استان تهران در روز عید سعید غدیر خم طی اقدامی مشترک، پروتکل بهداشتی ورزش در طبیعت در پارک جمشیدیه تهران با موفقیت اجرا نمود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، این اقدام در روز عید سعید غدیر خم، در راستای پویش آماده باش و به همت انجمن ورزش در طبیعت با مشارکت فعال انجمن پیلاتس، کمیته کتل بل و کمیته تمرینات معلق هیئت ورزش های همگانی استان تهران، پروتکل بهداشتی ورزش در طبیعت در پارک جمشیدیه تهران با موفقیت اجرا نمود.

لازم به ذکر است پروتکل بهداشتی ورزش در طبیعت متناسب با شرایط کرونا پس از تجربه نگاری این رویداد بزرگ، بازنگری شده و در اختیار کمیته های متناظر ورزش در طبیعت هیئت های استانی قرار خواهد گرفت. 

http://isfaf.ir/News/d?id=300784&ts=13990518153507400

مطالب مرتبط