حمید نعمتیان به سمت رئیس انجمن ورزش در طبیعت کشور منصوب گردید.

از سوی دکتر افشین مولایی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی حمید نعمتیان به سمت ریاست انجمن ورزش در طبیعت منصوب گردید.
لازم به توضیح است انجمن ورزش در طبیعت در راستای حفاظت از محیط زیست با دو رویکرد تفریحی و رقابتی به ورزش در عرصه های طبیعی اعم از جنگل، کوه، کویر، آب، ساحل و مراتع شهری می پردازد که حمید نعمتیان در مدت یکسال گذشته بعنوان سرپرست، این انجمن را هدایت نموده است.

مطالب مرتبط