حمید نعمتیان

داوری ورزش در طبیعت درجه ۳
این دوره در
23، 24 دی به صورت آنلاین و 30دی و 1بهمن به صورت حضوری در پارک جنگلی شیان برگزار می شود.
این دوره پیش نیاز کلیه مسابقات کمیته زیر مجموعه میباشد